Terms of service


Currently only Czech version of Terms of service is available.


Všeobecné obchodní podmínky užívání služeb seznamovací agentury a internetového portálu MyDejt.com Stav ke dni 1. 1. 2017.


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují a definují podmínky (práva a povinnosti), za kterých probíhá užívání služeb seznamovací agentury a internetového portálu (serveru) MyDejt.com provozovaného společností Dual-D Agency s.r.o., se sídlem Chalupkova 1367/1, 149 00 Praha, Česká republika, IČ: 055 14 541,zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264966 (dále jen „Dual-D Agency“ nebo „provozovatel“).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (seznamovací agentury) a o užívání portálu MyDejt.com (jak je definován níže)uzavřené mezi provozovatelem portálu MyDejt.com a registrovaným zákazníkem (uživatelem) portálu MyDejt.com (dále jen „Smlouva“) ve formě stanovené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami včetně smluv (dodatkům ke Smlouvě) o placeném členství a upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele portálu MyDejt.com a registrovaného uživatele portálu MyDejt.com a dále práva a povinnosti registrovaných uživatelů při užívání služeb seznamovací agentury a portálu MyDejt.com.

1. Popis rozsahu služeb
a. Provozovatel provozuje internetový seznamovací portál MyDejt.com („portál“), který poskytuje zákazníkům (registrovaným uživatelům) služby seznamovací agentury, přičemž poskytované služby (jejich obsah, rozsah a vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaného uživatele) se liší v závislosti na tom, zda se jedná o základní členství, Prémiové VIP členství či Exkluzivní členství. Všichni zákazníci mají možnost se na portálu MyDejt.com zdarma zaregistrovat, založit si profil a udržovat ho (základní členství). Základní členství je bezplatné. Dále má zákazník možnost vybrat si z několika doplňkových služeb (placených členství) za ceny uvedené na portálu MyDejt.com.

b. Zákazník Prémiového VIP členství
a. Exkluzivního členství získá přístup k databázi MyDejt.com, profilům ostatních zákazníků (registrovaných uživatelů) a informace o nich. Portál, resp. nabídka je dostupná např. pod doménou http://www.mydejt.com, resp. na webových stránkách spolupracujících partnerů, do kterých je MyDejt.com integrován. Poté mohou oslovovat vybrané protějšky ze všech druhů členství. Členové (zákazníci) základního členství nemohou kontaktovat nikoho ze zákazníků Prémiového VIP členství a Exkluzivního členství, pokud oni sami nejsou kontaktováni některým z členů MyDejt.com. Žádný ze zákazníků seznamovací agentury a portálu MyDejt.com nemůže navázat kontakt se členy členství „VIP Total Incognito“ a Exclusive Gold, jelikož jejich profily nejsou veřejně viditelné. Profily zákazníků, kteří mají členství
„VIP Partial Incognito“, jsou viditelné pouze členům „VIP Total Incognito, VIP Partial Incognito a Exclusive Gold“. Členové „Exclusive Gold“ mohou komunikovat s jinými členy (zákazníky) seznamovací agentury a portálu Mydejt.com jen prostřednictvím seznamovací agentury MyDejt.com (přímý kontakt není možný). Členové „Exlusive Gold“ si mohou anonymně vybrat členy, se kterými by chtěli navázat kontakt a následně kontaktovat seznamovací agenturu MyDejt.com s tím, že o tyto členy mají zájem. V případě, že jimi vybraný člen rovněž projeví zájem o navázání kontaktu, seznamovací agentura MyDejt.com jim následně zprostředkuje prvni schůzku.

c. Zákazníci, kteří si zaregistrovali bezplatné (základní) členství, mohou kdykoliv uzavřít smlouvu (resp. dodatek ke Smlouvě) o Prémiovém VIP a o Exkluzivním členství. Před uzavřením základního členství je zákazník informován o příslušné placené službě a platebních podmínkách.

d. Provozovatel je oprávněn pověřit třetí osoby ke splnění povinností vyplývající ze Smlouvy, potažmo poskytováním části nebo celého spektra služeb. Nesmí to však být na újmu kvalitě poskytovaných služeb pro zákazníky.

e. Provozovatel, resp. seznamovací agentura MyDejt.com nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu. Z tohoto důvodu provozovatel neodpovídá za to, když během doby trvání Smlouvy k žádnému kontaktu nedojde. Jako kontakt platí: (i) každá zpráva napsaná jiným uživatelem, kterou obdrží registrovaný uživatel jako důsledek jím zaslaného úsměvu, zaslaných otázek nebo zaslané zprávy, a (ii) každá registrovaným uživatelem napsaná zpráva, kterou odešle jinému uživateli jako důsledek zaslaného úsměvu, zaslaných otázek nebo zaslané zprávy z jeho strany. Provozovatel nicméně za účelem spokojenosti zákazníků nabízí zákazníkům, kteří uzavřeli smlouvu, resp. dodatek ke Smlouvě o placeném členství (o Prémiovém VIP a o Exkluzivním členství) prodloužení členství zdarma. Předpokladem prodloužení členství zdarma dle bodu f. tohoto článku je, že (1) zákazník během svého tříměsíčního členství učinil minimálně 30, resp. během 12 měsíčního členství minimálně 70 pokusů o kontakt (jak je definován výše), a to ve formě odeslané samostatně formulované textové zprávy, že (2) kompletně a pravdivě vyplnil „Můj profil“ a „Mé hledání“, že (3) na svůj profil nahrál alespoň 2 fotografie, že (4) má aktivní placený uživatelský účet a že se pravidelně (alespoň 2 x týdně) na svůj profil přihlašuje.

f. V případě, že ani poté nedojde k navázání kontaktu (viz výše), zaručuje se provozovatel, resp. agentura MyDejt.com, že zákazníkovi jakékoli z tříměsíčního členství prodlouží zdarma na další 3 měsíce. Členům, Exkluzivního členství, u kterých nedojde během 3 měsíců k navázání minimálně 6 kontaktů, garantuje agentura MyDejt.com bezplatné využívání služeb 12 měsíčního členství VIP Total Incognito se všemi výhodami.

g. Provozovatel portálu MyDejt.com zaručuje téměř stoprocentní dostupnost služeb v celém kalendářním roku. Registrovaní uživatelé přesto berou na vědomí, že jejich uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele portálu MyDejt.com a nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, technické poruchy internetu a na další výpadky neovlivnitelné provozovatelem.

h. Aby mohl zákazník využívat služeb seznamovací agentury a portálu MyDejt.com v plném rozsahu, musí používat nejnovější technologie (prohlížeče) resp. musí umožnit použití těchto technologií na svém počítači (např. aktivovat Java Skript, cookies). Užívá-li starší nebo málo rozšířené technologie, může se stát, že bude moci využívat služeb MyDejt.com pouze v omezeném rozsahu.

2. Přístup/uzavření Smlouvy, bezplatné členství
a. Přístup k užívání služeb seznamovací agentury a portálu MyDejt.com předpokládá úspěšnou registraci zákazníka a jeho následné přihlášení, resp. uzavření Smlouvy. K registraci potřebuje zákazník platnou e-mailovou adresu (adresu elektronické pošty) a zvolené uživatelské heslo. Smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem portálu MyDejt.com je uzavřena v okamžiku registrace (kliknutím na tlačítko „registrovat“ zákazníkem), přičemž podmínkou registrace (uzavření Smlouvy) je souhlas zákazníka (uživatele) s Všeobecnými obchodními podmínkami.

b. Podmínkou registrace je plnoletost zákazníka. Registrovat se mohou pouze fyzické osoby.

c. Registrací (uzavřením Smlouvy) vzniká mezi MyDejt.com a zákazníkem nejprve smluvní vztah bezplatného (základního) členství, který trvá do doby, než je ze strany zákazníka uzavřena smlouva, resp. dodatek ke Smlouvě o placeném Prémiovém VIP nebo Exkluzivním členství (dále jen „placené členství“ či „smlouva/dodatek o placeném členství“). Tento vztah (Smlouva) se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném k datu, kdy došlo k registraci zákazníka (k uzavření Smlouvy).

d.Po registraci obdrží zákazník elektronickou zprávu (e-mail) potvrzující uzavření Smlouvy (o bezplatném (základním) členství).

e. Registrovaný uživatel prohlašuje, že je způsobilý nabývat práv a je schopen plnit své povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy a z těchto Všeobecných obchodních podmínek.

f. Registrovaný uživatel prohlašuje a zaručuje provozovateli, že v okamžiku, kdy uzavřel s provozovatelem. Smlouvu a projevil souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, jsou prohlášení jím učiněná ve Smlouvě, resp. ve Všeobecných obchodních podmínkách platná, pravdivá a úplná.

g. Registrace na portálu MyDejt.com je vázána na konkrétní osobu. Registrovaný uživatel není oprávněn jakkoliv disponovat se svým uživatelským účtem, převést práva a/nebo povinnosti jakkoliv související s jeho registrací na portálu MyDejt.com na jinou osobu a umožnit využívání jeho uživatelského účtu třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Placené členství:
e. Pro získání placeného členství je nutné, aby zákazník provedl nákup placeného členství ve službě MyDejt.com a platba za tuto službu byla ve sjednané výši připsána na účet společnosti Dual-D Agency s.r.o., č. ú. 1021884161/6100.

f. Před nákupem placeného členství, resp. uzavření smlouvy o placeném členství je zákazník informován o všech podstatných skutečnostech, jako o obsahu příslušné služby, době poskytování služby, cenách a platebních podmínkách.

g. Smluvní vztah placeného členství a smlouva, resp. dodatek ke Smlouvě o placeném členství mezi provozovatelem portálu MyDejt.com a zákazníkem (registrovaným uživatelem) vzniká až v okamžiku, kdy zákazník obdrží od MyDejt.com potvrzení o aktivaci placené služby e-mailem. Email je odeslán automaticky ihned po připsání platby za tuto službu na účet provozovatele.

h. Spolu s potvrzujícím e-mailem jsou zákazníkovi zaslány také smluvní informace (informace o druhu placeného členství).

3. Platební podmínky
a. Úhradu poplatků za zvolenou dobu placeného členství (za služby poskytované dle smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě o placeném členství) je nutno provést předem na bankovní účet společnosti Dual-D Agency s.r.o. (provozovatele). Platba se považuje za provedenou v okamžiku připsání sjednané částky na účet Dual-D Agency s.r.o. (provozovatele).

b.Zadáním a odesláním platebních údajů za účelem úhrady placeného členství dává zákazník seznamovací agentury a portálu MyDejt.com oprávnění k provedení platby.

4. Odhlášení, automatické prodloužení, výpověď
a. Ukončení Smlouvy, resp. odhlášení bezplatného (základního) členství (vymazání profilu) zákazníkem (registrovaným uživatelem) je možné kdykoliv. Detailní informace ke správě členství a profilu jsou volně přístupné na oficiálních stránkách seznamovací agentury, resp. na portálu MyDejt.com.

b. Členství (smlouva o placeném členství) automaticky končí posledním dnem sjednaného trvání placeného členství (platnosti a účinnosti smlouvy, resp. dodatku ke Smlouvě o placeném členství) smluvního ujednání.

d. V případě písemné výpovědi je zákazník povinen z důvodu ověření identifikace a ochrany před zneužitím uvést ve své písemné výpovědi e-mailovou adresu, pomocí které se přihlašuje na portál MyDejt.com. Písemnou výpověď je zákazník povinen zaslat poštou na adresu provozovatele: Chalupkova 1367/1, 149 00 Praha. V případě výpovědi Smlouvy, je klient povinen brát v úvahu, že poplatek za členství na MyDejt.com je nevratný. Za nevyužité období členství se agentura MyDejt.com zavazuje poskytnout klientovi kredity v hodnotě tohoto období, které může klient využít po dobu jednoho roku od výpovědi smlouvy. Výpověď nabývá účinnosti od obdržení písemné výpovědi na adresu společnosti Dual-D Agency s.r.o. viz výše. Po ukončení placeného členství se zákazník automaticky vrací k základnímu členství a s ním spojeným omezeným rozsahem služeb.

e. Právo obou stran na odstoupení od Smlouvy (jak základního členství, tak i placeného členství) zůstává nedotčeno. Důvodem pro odstoupení od Smlouvy (včetně smlouvy o placeném členství) ze strany provozovatele je zejména to, že (1) zákazník při přihlášení, resp. registraci (uzavírání Smlouvy) a/nebo pozdější změně svých dat záměrně uvede falešné, nepravdivé či neúplné údaje, dále (2) jestliže opakovaně (alespoň dvakrát) poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu ze Smlouvy či z těchto Všeobecných obchodních podmínek, přestože ho agentura MyDejt.com na dodržování Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek předtím neúspěšně upozorňovala (např.prostřednictvím upomínky zaslané elektronickou poštou), (3) zákazník jedná způsobem ohrožujícím nebo poškozujícím provozovatele nebo provoz portálu MyDejt.com a/nebo (4) jednáním či opomenutím zákazníka došlo k poškození nebo ohrožení práv ostatních uživatelů služeb seznamovací agentury a portálu MyDejt.com.

6. Odpovědnost ze strany provozovatele
a. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by zákazníkům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb seznamovací agentury a portálu MyDejt.com. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb portálu MyDejt.com (nedostupností portálu MyDejt.com), vadným
nebo omezeným provozem portálu MyDejt.com, poškozením nebo ztrátou dat uživatelů portálu MyDejt.com nebo v přímé či nepřímé souvislosti s těmito skutečnostmi.

b. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních dat registrovaného uživatele získaných nelegálním proniknutím do systému stránek portálu MyDejt.com třetí osobou. Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná.

c. Provozovatel odpovídá v rámci Smlouvy pouze za škody způsobené zákazníkovi (registrovanému uživateli), které způsobil provozovatel, jeho zákonní zástupci nebo osoby použité ke splnění povinnosti úmyslně.

d. Provozovatel neodpovídá za obsah profilu registrovaného uživatele ani za pravdivost a správnost informací uvedených ve Smlouvě a na profilu registrovaného uživatele na portálu MyDejt.com.

7. Odpovědnost a povinnosti zákazníka (registrovaného uživatele)/zakázané chování/zproštění odpovědnosti
a. Zákazník odpovídá za platnost, pravdivost a úplnost svých identifikačních údajů uvedených při registraci. Zákazník sám odpovídá za obsah svého profilu a rovněž za veškeré informace, které provozovateli, potažmo agentuře MyDejt.com poskytl.

b. Zákazník prohlašuje a ujišťuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a že popisují jeho osobně. Smluvní strany se dohodly, že provozovatel má právo správnost uvedených údajů případně ověřit.

c. Registrovaní uživatelé jsou povinni udržovat své identifikační údaje platné, pravdivé a úplné a v případě jejich změny své identifikační údaje bezodkladně změnit na portálu MyDejt.com v sekci „Můj profil“. Údaje uvedené registrovaným uživatelem v jeho uživatelském účtu jsou provozovatelem portálu MyDejt.com považovány za správné.

d. Zákazník se zavazuje využívat služby seznamovací agentury a portálu MyDejt.com pouze za účelem hledání vážné známosti. Zároveň stvrzuje, že se v okamžiku registrace (uzavření Smlouvy) nenachází v jiném trvalém vztahu.

e. Zákazník prohlašuje a ujišťuje, že v souvislosti se svým členstvím (uzavřením Smlouvy) nesleduje žádné podnikatelské a/nebo obchodní záměry.Zavazuje se nevyužívat seznamovací portál pro komerční nebo obchodní účely.Zákazníci nejsou oprávněni na portál MyDejt.com (včetně diskusí, blogů, profilů a vnitřní pošty) vkládat jakékoli internetové odkazy, reklamu a další informace spojené s propagací bez písemného souhlasu provozovatele portálu MyDejt.com.

f. Zákazník prohlašuje a ujišťuje, že v rámci nabídek a využívání služeb seznamovací agentury a portálu MyDejt.com nevloží žádné fotografie, texty, software nebo jiné autorsky chráněné informace, aniž by k tomu disponoval potřebnými právy nebo povoleními, a/nebo by jejich obsah byl v rozporu se zákonem.

g. Zákazník se zavazuje, že při registraci a užívání seznamovacího portálu MyDejt.com dodrží veškeré platné právní předpisy a bude jednat v souladu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku. Zákazník dále prohlašuje, že plnění závazků registrovaného uživatele vyplývajících ze Smlouvy a z těchto Všeobecných obchodních podmínek nebude vést k neplnění či porušení jakékoliv smlouvy, platných právních předpisů nebo rozhodnutí a jiných aktů veřejné správy, které se týkají zákazníka (registrovaného uživatele).

h. Zákazník se za žádných okolností nesmí dopouštět zejména (zakázaného chování): · záměrně vydávat osobní údaje třetích osob (včetně e-mailové adresy) za své vlastní. Zejména nesmí uvádět bankovní spojení nebo údaje o kreditních kartách třetích osob; · šířit hanobící, urážlivý nebo jinak protiprávní materiál nebo podobné informace; · ohrožovat nebo obtěžovat jiné osoby nebo porušovat práva (včetně osobnostních práv) třetích osob; · nahrávat soubory, které obsahují viry (infikovaný software); · užívat službu způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost nabídek pro ostatní zákazníky· zachycovat neoprávněně e-maily nebo se pokoušet o jejich zachycení; · dělat reklamu jiným portálům; · odesílat řetězové dopisy; · uvádět v popisu osob (profilu) jména, adresy, telefonní nebo faxová čísla, emailové adresy, uživatelská jména popř. jiné kontaktní údaje na komunikační nebo jiné internetové služby; · předávat uživatelská jména osob a hesla třetím osobám nebo je využívat společně se třetími osobami.

i. Za nepřípustné komerční nebo obchodní využití se ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek (bodu e. tohoto článku výše) považují zejména: placené nabídky zboží nebo služeb jakéhokoliv druhu, výzvy k podávání odpovídající nabídky nebo odkaz na nabídku dostupnou na jiném místě; · propagace obchodních internetových stránek, tj. zejména takových, na kterých je nabízeno placené zboží nebo služby, které slouží k zobrazení nebo propagaci firem nebo jiné komerční internetové stránky. To platí zejména pro reklamu ve formě pop-up oken, bannerů nebo zvláště zvýrazněných nebo nápadných odkazů; · odkazy (přímé nebo nepřímé) na seznamovací portál jiného provozovatele; · uvádění telefonních čísel barevných linek (zejména čísel s 900 na začátku) nebo obdobných čísel pro zasílání SMS (prémiové SMS) v rámci seznamovacího portálu; · kontaktování ostatních uživatelů za účelem následného výdělku, zejména s následným odkazem na telefonní čísla barevných linek pro zasílání SMS nebo čísla na 900; · hledání zaměstnanců, modelů/modelek atd. pro agentury nebo placené služby; · komerční shromažďování profilových údajů dostupných přes seznamovací portál nebo zjišťování těchto údajů (např. telefonních/mobilních čísel) od jiných zákazníků, např. ke komerčním účelům, k účelům reklamy nebo dalšího prodeje; · šíření reklamy v jakékoliv formě mezi ostatními uživateli služby nebo jinými zákazníky a posílání zpráv sloužících obchodním účelům. To se vztahuje zejména na vkládání a uvádění takových odkazů do profilů nebo zasílání zpráv pomocí vnitřního komunikačního systému.

j. Zákazníci nejsou oprávněni bez souhlasu provozovatele stahovat, upravovat či odstraňovat zdrojový kód, programové nebo technické prostředky na portálu MyDejt.com, jakož i instalovat na portálu MyDejt.com jakékoli zdrojové kódy, programy nebo data třetích osob. Zákazníci odpovídají za škody způsobené provozovateli či třetím osobám porušením uvedených povinností.

k. Zákazníci nejsou v souvislosti s užíváním portálu MyDejt.com oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce portálu MyDejt.com a/nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu portálu MyDejt.com. Zákazníci dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do systému portálu MyDejt.com, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost systému portálu MyDejt.com. Zákazníci odpovídají za škody způsobené provozovateli či třetím osobám porušením uvedených povinností (zákazů).

l. Zákazník není oprávněn ukládat či umísťovat na portál MyDejt.com (např. do profilu), Java Script, PHP a další programovací jazyky, ani nesmí ohrozit, poškodit či negativně ovlivnit obsah a funkčnost portálu MyDejt.com. m. Portál MyDejt.com stejně jako grafická podoba a obsah internetových stránek, na kterých je portál MyDejt.com umístěn, a jejich struktura, jsou autorskými díly, k nimž vykonává veškerá majetková práva provozovatel. Jakékoliv užití výše uvedených autorských děl, jakož i jakýchkoliv dalších autorských děl, zejména jejich rozmnožování, rozšiřování a sdělování veřejnosti je možné pouze s předchozím písemným souhlasem autora (provozovatele). Užití autorských práv nebo práv k databázi bez souhlasu autora je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. Autor má v takovém případě mimo jiné nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv autora, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

n. Uživatelé odpovídají za škody způsobené provozovateli či třetím osobám porušením povinností (pravidel) uvedených v tomto čl. 7. Všeobecných obchodních podmínek. Poruší-li zákazník povinnost vyplývající ze Smlouvy a těchto Všeobecných obchodních podmínek, může provozovatel portálu MyDejt.com podle zákonných ustanovení požadovat náhradu takto vzniklé škody nebo zaplacení jiných nezbytných
nákladů. To neplatí, pokud uživatel prokáže, že neodpovídá za porušení povinností. Zákazník se zejména zavazuje zprostit provozovatele seznamovací agentury a portálu MyDejt.com jakékoliv odpovědnosti a všech závazků, výdajů a nároků, které provozovateli seznamovací agentury a portálu MyDejt.com vznikly jako důsledek porušení povinností a/nebo nepřípustného chování zákazníka, jako jsou např. pomluvy, urážky, porušení osobnostních práv, porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob nebo z výpadku služeb pro ostatní zákazníky.

o. Zákazník se zavazuje opatřit svůj profil vlastní a aktuální profilovou fotografií a to již od počátku registrace na MyDejt.com. Tato fotografie slouží k jeho identifikaci a eliminování falešných profilů. Zákazník se rovněž zavazuje udržovat alespoň tuto fotografii na svém profilu po celou dobu trvání svého členství. V případě, že klientův profil nebude obsahovat alespoň jednu osobní fotografii a tuto skutečnost nenapraví ani po upozornění, MyDejt.com si vyhrazuje právo tento profil smazat jako nedůvěryhodný. Profilová fotografie nesmí být rozmazaná, špatně viditelná nebo záměrně matoucí (foto z profilu, ve slunečních brýlích, maskách atd). Nepřijatelné jsou rovněž animované obrázky, fotografie celebrit, zvířat, dětí apod.)

8. Zablokování v případě podezření, odstoupení od Smlouvy pro porušení povinností

a. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet zákazníka (resp.odstoupit od Smlouvy) a/nebo pozastavit registraci (zablokovat účet) zákazníka na portálu MyDejt.com (bez časového omezení), pokud:

  • zákazník porušil jakoukoliv povinnost vyplývající mu ze Smlouvy či z těchto Všeobecných obchodních podmínek; a/nebo
  • zákazník jedná způsobem ohrožujícím nebo poškozujícím provozovatele nebo provoz portálu MyDejt.com; a/nebo·
  • jednáním či opomenutím zákazníka došlo k poškození nebo ohrožení práv ostatních zákazníků portálu MyDejt.com

b.Je-li to pro provozovatele možné (zejména nehrozí-li vznik další škody a/nebo opakování závadného jednání zákazníka), musí zákazníkovi před odstoupením od Smlouvy (zablokováním účtu) zaslat upomínku (přičemž postačí zaslání upomínky elektronickou poštou), aby měl příležitost vysvětlit podezření nebo zjednat nápravu. Není-li předchozí upomínka možná, např. když je zablokování nutné k tomu, aby se zabránilo případné škodě způsobené provozovateli nebo jinému zákazníkovi, informuje provozovatel zákazníka o zablokování účtu neprodleně poté, co k němu došlo, a poskytne mu příležitost se k záležitosti vyjádřit a zjednat nápravu. Zároveň může provozovatel v takovém případě ihned odstoupit od Smlouvy.


c. Provozovatel zablokuje údaje zákazníků na portálu MyDejt.com v případě, že se dozví, že jsou tyto údaje nepravdivé či nesprávné. Za údaje zákazníků v profilech agentura MyDejt.com nepřebírá odpovědnost
ani záruku.


d. Provozovatel je oprávněn kdykoli smazat, resp. zablokovat obsah, pokud to bylo nařízeno soudem, státními úřady nebo byl ukončen uživatelský vztah (Smlouva). To platí i v případě, že smazání nebo zablokování je nutné k tomu, aby byla odvrácena škoda hrozící provozovateli a obecně portálu MyDejt.com nebo jiným zákazníkům.


e.Závazek zákazníka uhradit smluvně sjednanou dlužnou úhradu v rámci placeného členství zůstává zablokováním obsahů nedotčena. Pokud byl přístup zákazníka k plněním placeného členství zablokován a prokáže-li se následně zablokování jako neoprávněné, placené členství se adekvátně prodlouží. Není-li prodloužení možné nebo objektivně únosné, vrátí MyDejt.com zákazníkovi zaplacenou úhradu, které
odpovídá době zablokování.


f. Pokud provozovatel odstoupí od Smlouvy, provozovatel odešle oznámení o odstoupení od Smlouvy zákazníkovi písemně poštou na adresu uvedenou registrovaným uživatelem při registraci a/nebo na jeho poslední známou adresu, nebo elektronickou poštou (s žádostí o potvrzení přečtení, resp. doručení e-mailové zprávy) na adresu elektronické pošty (e-mail) uvedený zákazníkem při registraci na portálu MyDejt.com a/nebo na jeho poslední známou adresu elektronické pošty. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení zákazníkovi. Odstoupením se Smlouva ruší a registrace zákazníka a jakákoliv jeho aktivita na portálu MyDejt.com je ukončena (profil je smazán). V případě odstoupení od Smlouvy ze strany provozovatele, vrácení jakýchkoliv částek a poplatku uhrazených v souvislosti se Smlouvou bude řešeno individualně. Uživatel, kterému byla pozastavena registrace (účet) na portálu MyDejt.com, nebo byl jeho účet smazán, nebo vůči kterému provozovatel od
Smlouvy odstoupil či Smlouvu vypověděl, není oprávněn se bez předchozího výslovného souhlasu provozovatele opětovně zaregistrovat na portálu MyDejt.com a na portálu MyDejt.com vyvíjet jakoukoliv aktivitu.


9. Odstoupení od Smlouvy
a. Zákazník (spotřebitel) není oprávněn od Smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („OZ“), neboť se jedná o smlouvu dle ustanovení § 1837 písm.a) OZ (od které nemůže spotřebitel odstoupit).


b. Poskytování služeb seznamovací agentury a portálu MyDejt.com je splněno v okamžiku, kdy se zákazník (registrovaný uživatel) poprvé přihlásí (po uzavření Smlouvy, resp. po registraci[IP13] [IP14] . Zákazník
(spotřebitel) výslovně souhlasí s tím (akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek), že služby dle Smlouvy jsou splněny výše uvedeným okamžikem, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a že nemá právo na odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 OZ.


10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
a. Ochrana osobních údajů zákazníka (registrovaného uživatele), který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“).


b. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých provozovateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy (registrací) pro účely plnění Smlouvy, vedení uživatelského účtu na portálu MyDejt.com,
v souvislosti s užíváním služeb a portálu MyDejt.com a pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a v souvislosti a za účelem nalezení vhodného partnera, a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi zákazníkem a provozovatelem, a dále po dobu dalších pěti (5) let po ukončení Smlouvy (registrace), a to v rozsahu, v jakém jejich zpracování provozovateli ukládá zvláštní zákon, zejména zákony daňové,
nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, a to v rozsahu, v jakém se ve vztahu k němu uplatní zákon o ochraně osobních údajů.


c.Zákazníci souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní účet, rodinný stav, vzdělání, povolání, výška, příjem a případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jakož i další údaje (profilové údaje) poskytnuté provozovateli za účelem nalezení vhodného partnera („osobní údaje“).


d.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a zákazník je poskytuje svobodně.


e.Zákazník má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla provozovatele, a dále má práva dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Jestliže zákazník zjistí nebo se bude domnívat, že provozovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení a požádat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost zákazníka shledána jako oprávněná, provozovatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li provozovatel
této písemné žádosti, má zákazník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může zákazník obrátit i přímo. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení provozovateli a má za následek zánik Smlouvy (registrace na portálu MyDejt.com).


f. Provozovatel je oprávněn nahlížet do vnitřní pošty zákazníků (registrovaných uživatelů) za účelem kontroly, zda n edochází k porušení pravidel portálu MyDejt.com a těchto Všeobecných obchodních podmínek. Zákazníci s tímto uzavřením Smlouvy vyslovují souhlas.


g.Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s provozem a službami seznamovací agentury a portálu MyDejt.com a se zasíláním obchodních sdělení provozovatele a portálu MyDejt.com na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.


h. Zákazník souhlasí s tím, že informace o jeho osobě uvedené v jeho profilu na portálu Mydejt.com budou poskytnuty zákazníkům, kteří uzavřeli smlouvu o placeném členství.


11. Závěrečná ustanovení
a. Smluvní vztah založený Smlouvou (mezi provozovatelem a zákazníkem) se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a dále platnými právními předpisy České republiky. Odlišné obchodní podmínky
stanovené uživatelem nejsou akceptovány.

b.Neexistují žádná vedlejší písemná nebo ústní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem. Pokud by snad nějaká existovala, Smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, nahrazuje veškeré předchozí písemné a ústní dohody, smlouvy a ujednání provozovatele a zákazníka týkající se předmětu Smlouvy či s předmětem Smlouvy jakkoliv související, které okamžikem uzavření Smlouvy pozbývají platnosti a účinnosti.

c.Celková nebo částečná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy nemá vliv na platnost jejich ostatních ustanovení.


d. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky a pravidla užívání služeb seznamovací agentury a portálu MyDejt.com, která jsou nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tyto změny je provozovatel povinen publikovat na portálu MyDejt.com. Přihlášením ke svému uživatelskému účtu poté, co provozovatel na portálu MyDejt.com publikuje změny Všeobecných obchodních podmínek, vyslovuje zákazník souhlas s veškerými do té doby publikovanými změnami Všeobecných obchodních podmínek a změněné Všeobecné obchodní podmínky jsou pro zákazníka od takového přihlášení závazné.


e. Provozovatel je oprávněn změnit rozsah poskytovaných služeb (na portálu MyDejt.com) a poskytované služby upravovat a inovovat. Tyto změny je provozovatel povinen publikovat na portálu MyDejt.com.


f. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.


V Praze dne 1. 1. 2017
Du-D Agency s.r.o.

Our VIP Plus All Inclusive membership will allow you searching & communicating completely free

Additionally, you will receive 50 free credits.