Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
a. Ochrana osobních údajů zákazníka (registrovaného uživatele), který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“).

b. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých provozovateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy (registrací) pro účely plnění Smlouvy, vedení uživatelského účtu na portálu MyDejt.com,
v souvislosti s užíváním služeb a portálu MyDejt.com a pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a v souvislosti a za účelem nalezení vhodného partnera, a to po dobu trvání smluvního vztahu mezi zákazníkem a provozovatelem, a dále po dobu dalších pěti (5) let po ukončení Smlouvy (registrace), a to v rozsahu, v jakém jejich zpracování provozovateli ukládá zvláštní zákon, zejména zákony daňové,
nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, a to v rozsahu, v jakém se ve vztahu k němu uplatní zákon o ochraně osobních údajů.

c.Zákazníci souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní účet, rodinný stav, vzdělání, povolání, výška, příjem a případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jakož i další údaje (profilové údaje) poskytnuté provozovateli za účelem nalezení vhodného partnera („osobní údaje“).

d.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a zákazník je poskytuje svobodně.

e.Zákazník má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla provozovatele, a dále má práva dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Jestliže zákazník zjistí nebo se bude domnívat, že provozovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení a požádat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost zákazníka shledána jako oprávněná, provozovatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li provozovatel
této písemné žádosti, má zákazník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může zákazník obrátit i přímo. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení provozovateli a má za následek zánik Smlouvy (registrace na portálu MyDejt.com).

f. Provozovatel je oprávněn nahlížet do vnitřní pošty zákazníků (registrovaných uživatelů) za účelem kontroly, zda n edochází k porušení pravidel portálu MyDejt.com a těchto Všeobecných obchodních podmínek. Zákazníci s tímto uzavřením Smlouvy vyslovují souhlas.

g.Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s provozem a službami seznamovací agentury a portálu MyDejt.com a se zasíláním obchodních sdělení provozovatele a portálu MyDejt.com na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při registraci.

h. Zákazník souhlasí s tím, že informace o jeho osobě uvedené v jeho profilu na portálu Mydejt.com budou poskytnuty zákazníkům, kteří uzavřeli smlouvu o placeném členství.

Our VIP Plus All Inclusive membership will allow you searching & communicating completely free

Additionally, you will receive 50 free credits.